775 167 079
Data Privacy

Sportovní areál BB ARENA: Informace pro klienty o zásadách zpracování osobních údajů

I. Úvodní informace

1. V tomto dokumentu jsou pro vás, naše klienty, obsaženy informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů, které nám poskytne Vy, tedy klienti Sportovního areálu BB ARENA Praha, Tupolevova 710, PSČ 199 00. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (tedy subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout informace, jak bude s vašimi osobními údaji u nás nakládáno.

2. Tímto dokumentem u nás plníme zákonné povinnosti uložené nám zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a současně také reagujeme na pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů u nás, jako provozovatele sportovního areálu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vše obecně známo jako „Nařízení o GDPR“, nebo jen „GDPR“.

II. Účel dokumentu, pověřené osoby

1. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v Nařízení o GDPR, a to pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování evidujeme pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30. GDPR.

2. K osobním údajům mají přístup pouze k tomu pověřené osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro provozovatele sportovního areálu. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

3. V případech, kdy hodláme v souladu s pravidly o GDPR zveřejnit osobní údaje, například v našem zpravodaji, či na našich internetových stránkách, vždy předem posoudíme vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.

III. Opatření k zabezpečení ochrany vašich osobních údajů

1. Informujeme, že jsme u nás přijali opatření k zabezpečení vašich osobních údajů, a to zejména:

a. zajištění přítomnosti osoby uvedené v čl. 2., odst. 2. v prostorách, kde jsou zpracovávány osobní údaje, po dobu, kdy jsou tyto prostory přístupné jiným osobám, popřípadě uzamykání listin s osobními údaji, pokud osoba uvedená v čl. 2., odst. 2. není v této době přítomna,

b. uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,

c. ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením,

d. ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, pokud jsou pro ně takové programy běžně dostupné,

e. další vhodná opatření prováděná odpovědnou osobou pro ochranu přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, folie na displeji, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného přístroje).

2. Vedeme přesnou evidenci výpočetní techniky, úložišť dat a programového vybavení používaných ke zpracování osobních údajů. U přenosné výpočetní techniky a úložišť dat se eviduje též osoba odpovědná za využívání přenosného zařízení a za jeho ochranu před neoprávněným přístupem. Zajišťujeme, aby výpočetní technika a úložiště dat používaná ke zpracování osobních údajů nebyla využívána k soukromým účelům.

3. Vedeme evidenci klíčů používaných k uzamykání prostor, v nichž se zpracovávají osobní údaje.

IV. Zpracovávané osobní údaje

4. Informujeme, že zpracováváme pouze ty vaše osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jde o údaje, které jste nám předali vyplněním registračního formuláře na recepci areálu, či na našich webových stránkách, nebo které jste sami vložili do vámi zřízeného uživatelského účtu.

5. Zpracováváme také údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

6. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

7. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. registrace ve sportcentru pro získání slevy ze základní ceny, zde jsou určité vstupní údaje nezbytné, přístup do online rezervací). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

8. Osobní údaje, které zpracováváme, spadají zpravidla do kategorie „běžných osobních údajů“. Jde zejm. o vaše jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké produkty (předplatné a pod.) jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli. Případně zpracováváme fotografie, ev. také fotodokumentaci z našich živých setkání (případně videozáznamy z těchto akcí).

9. Dodáváme, že tzv. citlivé osobní údaje, pro jejichž zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky, v našem případě není potřeba vyžadovat a tedy ani zpracovávat.

V. Rezervační systém a vámi vložené osobní údaje

1. Zde uvádíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností:

a. Abychom vás mohli registrovat v databázi a v Rezervačním systému BB ARENY a vytvořit vám zde online účet, umožnit vám využívat rezervační systém a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, věk, případně vaše IČ, telefonní číslo, e-mail.

b. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít také o registrační formulář (případně i cestou webové aplikace). K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

2. Informujeme, že u nás není potřeba zpracovávat vaše údaje, které souvisejí s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.

3. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost pro jejich zpracování ukládají.

VI. Naše povinnosti při zpracování osobních údajů dle zákona a zásad GDPR

1. Kontaktní osobou pro ochranu vašich osobních údajů u nás je pan Zdeněk Coufal, ředitel BB ARENY, se sídlem v Praze 9, Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00, kontaktní e mail: info@bbarena.cz, případně www:bbarena.cz. Tato osoba plní povinnosti ve vztahu k vašim osobním údajům v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně směrnice o GDPR) a dále v souladu s Provozním a návštěvním řádem sportovního areálu BB ARENA.

2. Jakožto provozovatel sportovního areálu, který je současně i správcem a zpracovatelem vámi poskytnutých osobních údajů, dále

i. vedeme záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30. GDPR,

ii. zajišťujeme, je – li to potřeba, informování subjektů údajů podle čl. 13. a 14. GDPR,

iii. naplňujeme práva subjektů údajů, je – li to potřeba, zejména práva na přístup k údajům podle čl. 15. GDPR, dále práva na opravu podle čl. 16. GDPR, práva na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) podle čl. 17. GDPR, práva na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18. GDPR, práva na přenositelnost dat podle čl. 20. GDPR a další vaše práva podle příslušného zákona či GDPR,

iv. provádíme ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33. a 34. GDPR, pokud taková situace nastane.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@bbarena.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

2. Žádáme vás o udělení těchto souhlasů:

a. souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o GDPR, a

b. souhlas se zasíláním našich reklamních sdělení.

Vaše souhlasy s výše uvedenými zásadami zpracování osobních údajů nám udělíte vaší registrací v našem rezervačním systému, resp. využitím služeb naší BB ARENY. Tyto vaše souhlasy jsou tímto uděleny na dobu šesti let.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.bbarena.cz. Toto znění zásad pro zpracování vašich osobních údajů je účinné ode dne 11. srpna 2020.

Zdeněk Coufal

Ředitel BB ARENA

Provozovatel